Az űrlap elküldésével készül a nyomtatható változat, ezt aláírva kérjük itt küldje el nekünk!

Domain regisztrációs szerződés mely létrejött egyrészről a Szélessáv Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 9. adószám: 23990689-2-41), mint a Comp-net-tel Kft. meghatalmazott képviselője a továbbiakban Regisztrátor, valamint:

 
Szerződő neve: *
 
A szerződő címe: *
 
A szerződő e-mail címe: *
 
A szerződő telefonszáma: *
 
Igénylő azonosítója *

szervezet adószám vagy annak hiányában bejegyzés szám, magánszemély esetén személyiigazolvány szám

 
Kijelölt adminisztratív kapcsolattartó neve *
 
Kijelölt adminisztratív kapcsolattartó postai címe *
 
Kijelölt adminisztratív kapcsolattartó telefonszáma *
 
Kijelölt adminisztratív kapcsolattartó e-mail címe *
 

a továbbiakban Igénylő között az alábbi domain névre:

 
Domain igénylés jogcíme *
 
A választott domain név *

A http://www.domain.hu/domain/szabad-e/ ellenörizheti, hogy a használni kivánt név szabad e, lehetséges e a regisztrációja.

 
Domain elsődleges névkiszolgáló *
 
Domain másodlagos névkiszolgáló *
 

I., A szolgáltatás:

Domain név regisztrálás

 

II., A szerződés hatálya, a domain név karbantartás felmondása:

Jelen szerződés meghatározatlan időtartamra köttetett. Bármelyik fél jogosult a Szerződés indoklás nélkül történő, írásban történő felmondására. A felmondási idő tizenöt (15) nap. Jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

 

III., A szolgáltatás díjai:

A domain név regisztráció, vagy korábban bejegyzett, vagy felmondott domain név át- vagy visszavétele 4 000 forint + ÁFA. Az éves fenntartási 2.000 Ft + ÁFA.. Az éves fenntartási és teljes körű karbantartási díj jelen szerződés aláírásakor, illetve a szerződéskötés évfordulóin esedékes. Regisztrátor váltás 2.000 Ft + ÁFA.

 

IV., Fizetés:

A Regisztrátor a domain név regisztrációs és karbantartási díját (lásd III. pont) előre számlázza le a Költségviselőnek. A fizetés a számla kiállításától számított nyolc (8) napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Regisztrátor évi 20 % késedelmi kamatot számít fel, napi kamatszámítás mellett. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül. 30 napon túli késedelmes fizetés esetén Regisztrátor jogosult a domain név fenntartás és karbantartás megszüntetésére.

 

V., Felelősség korlátozás .hu domain igénylése esetén

A domain regisztráció a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület szabályai szerint történik. Jelen kérelem elbírálásáért a Regisztrátor semminemű felelősséget nem vállal. A domain regisztrációs szabályzat elérhető a következő címen: http://www.nic.hu/regszab/

 

Az Igénylőlap benyújtásával az Igénylő kijelenti, hogy:

a) a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
c) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
d) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a (80) 345-678 zöld számon vagy a http://www.hpo.hu/ címen hozzáférhető;
e) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;
f) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;
g) kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

VI., Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévő Domain név regisztrációs szabályzatok kitételei, a Regisztrátor Vállalkozási Feltételei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

 

Melléklet: Az Igénylő cég cégbírósági bejegyzésének és aláírási címpéldányának másolata. Magán személy esetén a személyi igazolvány másolata.

 

Dátum: 20  ..  -  ..  -

 

 

...........................................................

Megrendelő

 
Melléklet: *

Személyi igazolvány vagy cég esetén az aláírási címpéldány szkennelt változata

 
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!
Írja be a számot (arab számokkal)! 'négyezer-hatszázhuszonkilenc' ->